WYŁĄCZNE PRAWO DO ODMIAN

Obowiązujące w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej wyłączne prawo do odmian ma na celu ochronę własności intelektualnej hodowców roślin rolniczych.

Ochrona prawna odmian roślin zastrzega wyłącznie dla hodowcy:

  • wytwarzanie lub rozmnażanie,
  • przygotowanie do rozmnażania,
  • oferowanie do sprzedaży,
  • sprzedaż lub inne formy zbywania,
  • eksport,
  • import,
  • przechowywanie materiału siewnego odmiany chronionej.

Podmioty inne niż hodowca mogą wykonywać ww. czynności wyłącznie za zgodą uprawnionego hodowcy, na warunkach określonych w formie pisemnej umowy licencyjnej. W przeciwnym razie dochodzi do naruszenia wyłącznego prawa, co wiąże się z sankcjami cywilnoprawnymi i karnymi.