ODSTĘPSTWO ROLNE – słowniczek

SŁOWNICZEK

Materiał siewny – „rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym z zastosowaniem metod biotechnologii”; w przypadku odmiany chronionej – materiał zebrany z plantacji nasiennej założonej i prowadzonej na podstawie upoważnienia uzyskanego od uprawnionego hodowcy.

Materiał ze zbioru – „rośliny lub ich części uzyskane z uprawy określonej odmiany, nie przeznaczone do stosowania jako materiał siewny”; materiał zebrany z plantacji roślinnej towarowej z przeznaczeniem innym niż siew (czyli np. na paszę, do przetworu energetycznego lub spożywczego).

Wykorzystanie materiału ze zbioru jako materiału siewnego (inaczej: FSS, „odstępstwo rolne”) – użycie „materiału ze zbioru”, jakby był „materiałem siewnym”. W przypadku odmian chronionych jest to legalne tylko wtedy, gdy materiał zebrany przez danego rolnika został wysiany na gruntach rolnych posiadanych przez tego samego rolnika.

Grunty rolne – wszystkie grunty, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (czyli np. grunty orne, nieużytki, odłogi, pastwiska, łąki, użytki zielone, sady i stawy). Do powierzchni gruntów rolnych wliczamy zarówno grunty własne, jak i użytkowane na mocy pisemnej lub ustnej umowy dzierżawy lub też bez umowy.

Posiadacz gruntów rolnych – posiadaczem określa się: 1) właściciela; 2) tego, kto włada gruntami, jakby był właścicielem; 3) osobę, która na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego włada cudzymi gruntami (dzierżawa, użytkowanie); 4) osobę, która włada gruntami rolnymi bez tytułu prawnego (np. uprawia czyjeś nieużytki bez umowy).