OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN – FAQ

W celu zwiększenia świadomości rolników i innych osób, które interesuje ochrona prawna odmian roślin, zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez nas listą pytań i odpowiedzi. Uwzględniliśmy wśród nich zagadnienia, o które najczęściej pytają rolnicy kontaktujący się z Agencją Nasienną, m.in. zasady korzystania z odstępstwa rolnego i ustawowy obowiązek udzielania informacji.

Jeśli na tej stronie nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu z nami – chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

 

PO NOWELIZACJI USTAWY KRAJOWEJ

 

Nieprawda. Obowiązek opłaty za odstępstwo rolne pozostaje bez zmian, zarówno dla odmian chronionych wyłącznym prawem na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym. Wyjątkiem są odmiany, w stosunku do których hodowca podejmie decyzję o niepobieraniu opłat – będą one wskazane na stronie internetowej tego hodowcy lub Agencji Nasiennej.

Jeżeli rolnik wysiał odmianę chronioną na poziomie krajowym, ma obowiązek uiścić opłatę dla hodowcy w terminie 30 dni od daty siewu (art. 23 ust. 5 pkt. 2). Posiadacze gruntów rolnych poniżej 30 ha muszą tego dopilnować samodzielnie, ponieważ nie otrzymają już wniosków ani formularzy od Agencji Nasiennej.

Nieuiszczenie opłaty w ustawowym terminie jest jednoznaczne z naruszeniem wyłącznego prawa.

Nieprawda. Zakres ochrony wyłącznego prawa (art. 21) i odpowiedzialność z tego tytułu nie uległy zmianie. Rolnik nadal ma obowiązek uiszczać dla hodowcy opłatę za odstępstwo rolne, z tym, że teraz musi pilnować terminów rozliczeń samodzielnie.
Tak samo siew nabytych niekwalifikowanych nasion z targu, ogłoszenia lub od sąsiada nadal jest naruszeniem wyłącznego prawa i podlega sankcjom cywilnoprawnym oraz karnym.

Nieprawda. Obowiązek uiszczenia opłaty powstał w momencie wykorzystania do siewu materiału ze zbioru, zgodnie z przepisami, które wówczas obowiązywały. Prawo nie działa wstecz, więc fakturę należy uregulować.

Nie. Obowiązek uiszczenia opłaty powstał w momencie wykorzystania do siewu materiału ze zbioru, zgodnie z przepisami, które wówczas obowiązywały. Prawo nie działa wstecz, zaległą opłatę należy więc niezwłocznie uiścić – inaczej będzie to naruszenie wyłącznego prawa.

Rozliczeń za siew ze zbioru odmian objętych ochroną wyłącznego prawa na poziomie krajowym nadal można dokonywać za pośrednictwem Agencji Nasiennej. W tym celu należy wysłać do nas pismo lub mail, zawierające: 1) imię i nazwisko oraz adres rolnika; 2) gatunek, nazwę odmiany i ilość kg nasion wysianych ze zbioru; 3) miesiąc i rok wykonania siewu (np. kwiecień 2017); 4) powierzchnię posiadanych gruntów rolnych.

Rolnik może również skorzystać z formularza AGNAS, znajdującego się na naszej stronie, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Po nowelizacji ustawy krajowej Agencja Nasienna może wysyłać wnioski na podstawie prawa wspólnotowego, które nie uległo żadnej zmianie. Hodowca lub organizacja hodowców nadal ma prawo zapytać rolnika, który posiada grunty rolne o powierzchni 30 ha i więcej, czy wysiewał ze zbioru odmiany chronione na poziomie wspólnotowym, a rolnik nadal ma obowiązek udzielenia informacji.

Agencja Nasienna może nadal przeprowadzać kontrole u posiadaczy gruntów rolnych o powierzchni 30 ha i więcej na podstawie prawa wspólnotowego, które nie uległo żadnej zmianie.

Znowelizowane przepisy w żaden sposób nie zabraniają funkcjonowania organizacji hodowców. Byłoby to zresztą sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi.

ZAKUP MATERIAŁU SIEWNEGO

Takie działanie jest niezgodne z prawem. Narusza ono wyłączne prawo do odmiany. Można je porównać do piractwa komputerowego lub muzycznego, polegającego na nielegalnym kopiowaniu i rozpowszechnianiu programów komputerowych lub utworów muzycznych. Poza tym, nabywając materiał „na czarnym rynku”, rolnik może paść ofiarą oszustwa: takie nasiona lub sadzeniaki często są złej jakości, zanieczyszczone, lub pochodzą od zupełnie innej odmiany – w rezultacie zbiory są niższe od zakładanych i gospodarstwo ponosi stratę. Tylko materiał kwalifikowany gwarantuje wyrównane, silne i zdrowe plony.

 

 

Ponieważ takie jest prawo nabywcy. Ponadto na podstawie dowodu zakupu nabywca ma prawo do reklamacji. Faktura musi również zawierać specyficzne informacje, o czym piszemy w odpowiedzi na kolejne pytanie, uwiarygodniające legalność nabytego materiału siewnego. Na podstawie takiej faktury rolnik może wnioskować w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłaty do areału obsianego kwalifikowanym materiałem siewnym. Wnioski o dopłaty należy składać w oddziałach terenowych ARR.

 

Prawidłowa faktura sprzedaży materiału siewnego powinna zawierać: 1. dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, NIP) 2. datę sprzedaży materiału i numer faktury 3. cenę jednostkową materiału siewnego 4. łączną wartość zakupionego materiału (liczbowo i słownie) 5. nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego 6. w przypadku zakupu mieszanki – jej skład 7. nr partii materiału siewnego Uwaga! Jeśli na otrzymanej fakturze brak którejś z powyższych danych (zwłaszcza pkt. 5 i 6), można podejrzewać, że oferowany materiał jest niekwalifikowany i sprzedawany nielegalnie! W takiej sytuacji należy zażądać dodatkowo dokumentu wydania z magazynu, na którym numer partii musi się znaleźć, a w przeciwnym razie zrezygnować z zakupu i poinformować o zajściu naszą Agencję oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa! Źle wystawiona faktura najprawdopodobniej zostanie również odrzucona przez ARR w razie ubiegania się o dopłatę!

Cena nasion jest podejrzanie niska w stosunku do podobnych ofert na rynku. Sprzedawca odmawia wystawienia faktury. Na workach z nasionami brak urzędowej etykiety. Dane na fakturze (gatunek/odmiana, nr partii, stopień odsiewu) nie zgadzają się z danymi na etykiecie. Sprzedawca nie potrafi podać nazwy odmiany.

Jeśli nasiona są wadliwe, nie należy otwierać kolejnych worków, lecz reklamować całą zakupioną partię u sprzedawcy na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, dołączając próbkę ziarna. Jeśli wada ujawniła się po siewie, dowodem jest stan pola (próby, zdjęcia, świadkowie). Podstawą reklamacji jest faktura z nr partii nasion. W razie wątpliwości rolnik może również zwrócić się do hodowcy, posiadającego wyłączne prawo do zakupionej odmiany, lub też do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Agencja Nasienna nie jest instytucją kompetentną do zajmowania stanowiska w sprawach związanych z reklamacją materiału siewnego, ani też nie uczestniczy w tego typu sporach.

Aby móc legalnie sprzedawać nasiona, należy: 1) dokonać wpisu do ewidencji przedsiębiorców, rolników lub dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym – wniosek o wpis można pobrać ze strony Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa PIORIN. W PIORIN-ie można też zasięgnąć szczegółowych informacji, jakie procedury są w takiej sytuacji wymagane; 2) znać nazwę odmiany oraz wiedzieć, czy jest objęta ochroną wyłącznego prawa, czy też nie. Można to sprawdzić np. na stronie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych COBORU Jeżeli dana odmiana jest chroniona, należy skontaktować się z hodowcą, który jest właścicielem wyłącznego prawa do niej i uzyskać jego pisemną zgodę (licencję) na sprzedaż materiału siewnego tej odmiany (Art. 30 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin /Dz.U. z 2003 r., nr 137, poz. 1300 z późn. zm./). Zasady rozliczeń wynikających ze sprzedaży materiału siewnego odmiany chronionej ustalane są pomiędzy sprzedawcą-licencjobiorcą a hodowcą-licencjodawcą. Sprzedaż materiału siewnego odmiany chronionej lub zbywanie go w jakikolwiek inny sposób (np. wymiana sąsiedzka) bez posiadania licencji od odpowiedniego hodowcy są niezgodne z prawem (Art. 37 ww. ustawy). Nie ma przy tym znaczenia, jakie będzie przeznaczenie późniejszych plonów lub charakter uprawy (np. poplon, wsiewki).

 

UDZIELANIE INFORMACJI W ODPOWIEDZI NA WNIOSKI

Tak. Nie jest istotne, ile hektarów rolnik obsiewa, tylko, jakie duże gospodarstwo posiada.

Tak. Gospodarstwa ekologiczne muszą odpowiadać na wnioski tak samo, jak tradycyjne. Szczegółowe informacje

Tak, bo we wnioskach pytamy właśnie o siew ze zbioru, a nie o zakupiony materiał siewny.

Odpowiedź jest zawsze obowiązkowa. Rolnik siejący wyłącznie kwalifikowany materiał siewny, wykazuje go w tabeli D.3 formularza AGNAS, wpisuje też wszystkie posiadane działki rolne. Zamiast wypełniania formularza można przysłać pismo lub mail, zawierające imię, nazwisko i adres rolnika, powierzchnię posiadanych gruntów rolnych oraz oświadczenie o treści: „W sezonie… roku… nie siałem materiału z własnego zbioru.” lub „W sezonie… roku… wysiałem wyłącznie kwalifikowany materiał siewny”. Prosimy nie przysyłać kserokopii faktur, to nie jest wystarczająca odpowiedź na wnioski (to, że rolnik siał materiał kwalifikowany, nie oznacza, że nie wykonywał również siewu ze zbioru).

Jeżeli rolnik wypełni i odeśle formularz za sezon wiosenny (siew jary), Agencja Nasienna automatycznie przyjmie go jako odpowiedź za cały rok i jesienią rolnik ten nie dostanie już wniosków. Prosimy tylko terminowo udzielić odpowiedzi za wiosnę i koniecznie zaznaczyć wielkość gospodarstwa w części C formularza.

Nie, należy odpowiadać za każdym razem, gdy Agencja Nasienna przyśle wniosek. Jeśli w danym sezonie rolnik nic nie siał (nie było żadnych upraw), może poinformować o tym mailem lub wysłać pismo, bez konieczności wypełniania formularza.

W takiej sytuacji rolnik nie musi wypełniać formularza AGNAS. Powinien tylko wysłać pismo do Agencji Nasiennej z informacją, od kiedy nie posiada gospodarstwa oraz, co się stało z gruntami (zostały sprzedane, przekazane – komu?). Jeśli rolnik ma dostęp do Internetu, może takie oświadczenie wysłać mailem.

Uwaga! Radzimy również sprawdzić, czy po zakończeniu rolniczej działalności gospodarczej wyrejestrowali się Państwo z rejestru REGON, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Rolnicy często zaniedbują tej czynności lub też nie wiedzą, że jest to konieczne – w efekcie figurują w REGON-ie jako aktywni rolnicy, pomimo, iż w rzeczywistości nie prowadzą już gospodarstwa rolnego.

Prosimy przesłać do Agencji Nasiennej pismo z informacją, ile ha, komu i od kiedy zostało przekazanych oraz, ile gruntów rolnych rolnik obecnie posiada. W przypadku dzierżawy prosimy również o informację, na jaki okres została zawarta umowa dzierżawy. Na tej podstawie Agencja Nasienna podejmie decyzję, czy i w jakim zakresie rolnik musi odpowiadać, i go o tym powiadomi.

Nie. Dopóki rolnik prowadzi gospodarstwo, Agencja Nasienna nie może wykreślić go z bazy. Prośba rolnika nie wystarczy, żeby zaprzestać wysyłania wniosków. W razie potrzeby pracownicy Agencji Nasiennej mogą pomóc rolnikowi telefonicznie w wypełnieniu formularza. Może on też poprosić o pomoc Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ODR).

Formularz AGNAS jest drukiem pomocniczym, ale informacji można udzielić również w piśmie lub mailem. Najważniejsze, żeby była to odpowiedź pisemna.

Uwaga! Jeżeli informacja jest udzielana w toku postępowania sądowego, prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście oryginał w formie papierowej, opatrzony bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.

Jeżeli rolnik ma gospodarstwo mniejsze niż 10 ha gruntów rolnych, włącznie z ewentualnymi dzierżawami, to nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na wnioski. Powinien tylko napisać do Agencji Nasiennej pismo z informacją, że posiada mniej niż 10 ha gruntów rolnych. Uwaga! „Grunty rolne” to całość gruntów w gospodarstwie! Obliczając posiadaną powierzchnię gruntów, rolnicy często błędnie biorą pod uwagę tylko grunty orne, znajdujące się pod uprawami; tymczasem należy zsumować wszystkie grunty, własne i dzierżawione, z wyjątkiem tych pod lasami i budynkami mieszkalnymi.

Agencja Nasienna nie wysyła wniosków do producentów nasiennych, tylko do posiadaczy gruntów rolnych. Istotna jest wielkość gospodarstwa (co najmniej 10 ha gruntów rolnych), a nie to, czym to gospodarstwo się zajmuje (uprawa zbóż, hodowla bydła, ekologia itp.).

„NIE POTRAFIĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZA”

Doradcy w ODR-ach lub Izby Rolnicze czasami pomagają wypełniać formularze. Rolnik może również przygotować notatki o zasiewach i zadzwonić do Agencji Nasiennej – nasz pracownik telefonicznie pomoże mu wypełnić formularz i powie, co gdzie trzeba wpisać. Jeśli rolnik mieszka niedaleko Leszna, możne również przyjechać do biura Agencji Nasiennej i wypełnić druki na miejscu (pon.-pt, godz. 7:00-16:00).

Pracownikom Agencji Nasiennej nie wolno wypełniać formularzy w imieniu rolników. Rolnik musi to zrobić osobiście. W razie wątpliwości doradzamy telefonicznie, co gdzie trzeba wpisać.

Nie ma takiej możliwości. Nasi audytorzy zajmują się wyłącznie przeprowadzaniem kontroli. Audytorzy nie posiadają uprawnień, aby wypełnić druk AGNAS lub też w jakikolwiek sposób sporządzać informację w imieniu rolnika, również podczas kontroli w gospodarstwie.

„NIE BĘDĘ ODPOWIADAŁ NA WNIOSKI!”

Obowiązek informacyjny wynika z przepisów ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Posiadaczy gruntów rolnych, którzy konsekwentnie nie reagują na wnioski (a później ponaglenia i upomnienia) Agencja Nasienna wzywa do udzielenia informacji w drodze sądowej. Jesteśmy też zmuszeni do zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu wykroczenia.

Formularz AGNAS to nie ankieta, lecz druk pomocniczy do udzielenia informacji o wykorzystaniu do siewu materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem, wymaganych przepisami ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Rolnik nie musi korzystać z formularza; równie dobrze może udzielić informacji w formie pisma, mailowo lub za pomocą platformy internetowej Agn@s. Odpowiedź na wnioski otrzymane od Agencji Nasiennej jest każdorazowo obowiązkowa, nawet jeśli we wskazanym okresie rolnik siał tylko materiał kwalifikowany, nie uprawiał chronionych odmian roślin lub też nie prowadził upraw w ogóle.

Odmawiając przyjęcia pisma, adresat nie może uchylić się od skutków prawnych doręczenia, ponieważ odmowa przyjęcia przesyłki, a tym samym – zapoznania się z treścią korespondencji, jest jednoznaczna z jej doręczeniem (instytucja tzw. fikcyjnego doręczenia). Tłumaczenia w stylu „Nie było mnie w domu.” lub „Ja nic nie dostałem!” nie uchronią rolnika przed konsekwencjami prawnymi i finansowymi, gdy sprawa trafi do sądu.

Ponieważ wysyłanie wniosków jest jedynie elementem kontrolnym, nie kierujemy ich do wszystkich rolników, tylko do dowolnie wybranej grupy, która co roku jest powiększana. Odpowiedź jest obowiązkowa. Prosimy pamiętać, że każdy rolnik, który posiada co najmniej 10 ha gruntów rolnych, ma obowiązek rozliczać się z hodowcą za odstępstwo rolne, bez względu na to, czy dostaje wnioski od Agencji Nasiennej, czy też nie.

Przepisy, na postawie których Agencja Nasienna wysyła wnioski, czyli ustawa o ochronie prawnej odmian roślin, nie nakładają na Agencję obowiązku dołączania znaczka i koperty zwrotnej.

Nie ma takiej możliwości. Przepisy, na postawie których Agencja Nasienna wysyła wnioski, czyli ustawa o ochronie prawnej odmian roślin, wymagają pisemnej formy odpowiedzi, tym bardziej, że udzielone informacje mogą wywołać określone skutki prawne (np. obowiązek uiszczenia opłaty za skorzystanie z odstępstwa rolnego). Forma pisemna pozwala ograniczyć nieporozumienia i niedomówienia, stanowi też podstawę kontroli lub dowód w razie sporu. Jeśli rolnik ma dostęp do Internetu, może wysłać informację mailem albo skorzystać z platformy Agn@s.

Nie istnieją przepisy, które pozwalałyby Agencji Nasiennej i ARiMR (lub jakiejkolwiek innej instytucji państwowej) wymieniać się informacjami. Takie działanie jest niemożliwe w aktualnym stanie prawnym.

Agencja Nasienna jest organizacją hodowców, a organizacje mogą mieć różne formy prawne, także spółki z o.o. Jesteśmy upoważnieni przez hodowców do działania na ich rzecz w kwestii ochrony prawnej odmian roślin.

To są informacje wymagane ustawą o ochronie prawnej odmian roślin. Danych otrzymanych od rolników Agencja Nasienna nigdzie nie ujawnia, ani nie rozpowszechnia. Mają do nich dostęp jedynie hodowcy, i to tylko w zakresie odmian, do których posiadają wyłączne prawo.

Agencja Nasienna nie może przyjmować informacji za sezony przyszłe, bo stan faktyczny może ulec zmianie (np. rolnik nie planował zasiewów jarych, ale oziminy wymarzły, więc zaorał je i zasiał odmianę jarą, żeby zmniejszyć straty). Odpowiedzi należy udzielać zawsze po zakończeniu siewów, zgodnie z tym, co rzeczywiście zostało wysiane.

To, że rolnik ma umowę z hodowcą na reprodukcję materiału siewnego, nie oznacza, że nie uprawia on również innych odmian, objętych ochroną wyłącznego prawa przez innych hodowców. Niezależnie od rozliczeń z hodowcą, z którym rolnik ma umowę, trzeba też składać informacje do Agencji Nasiennej.

„MAM PROBLEM Z NAZWĄ ODMIANY…”

W takiej sytuacji dopuszczalne jest wpisanie gatunków z dopiskiem „odmiana nieznana”; prosimy jednak pamiętać, że nie można tak robić za każdym razem, bo wówczas Agencja Nasienna będzie zmuszona przeprowadzić kontrolę w gospodarstwie. Obowiązkiem rolnika jest znajomość nazw wysiewanych odmian, na przyszłość powinien on tę wiedzę uzupełnić. Najlepiej dostarczyć próbkę materiału siewnego lub sadzeniaków do specjalistycznego laboratorium, które wykona badanie na tożsamość odmianową. Należy udzielać informacji zgodnych z prawdą! Udzielanie informacji fałszywych (np. wpisywanie zmyślonych lub losowo wybranych odmian) jest karalne!

Rolnik może zadzwonić do sprzedawcy, u którego kupił nasiona – sprzedawca sprawdzi nazwy odmian. Jeśli nie uda się tego zrobić, prosimy wpisać w tabeli D.3 adnotację: „Faktury wysłałem do ARR, nie pamiętam nazw zakupionych odmian.” Rolnik powinien jednak posiadać dowód zakupu nasion, niezbędny np. w razie kontroli z Agencji Nasiennej. Można poprosić sprzedawcę o duplikat faktury lub wystąpić do ARR o zwrot oryginałów.

Prosimy wypełnić formularz według najlepszej posiadanej wiedzy, wpisać to, co się pamięta. Jeśli rolnik czegoś nie jest pewien, prosimy wpisać „nie pamiętam”. Jest jednak możliwe, że w takiej sytuacji Agencja Nasienna będzie musiała przeprowadzić kontrolę w gospodarstwie.

 

 

Odmian, których nie ma w Załącznikach, nie trzeba wykazywać. Dla pewności rolnik może wpisać tę odmianę do formularza AGNAS – pracownik Agencji Nasiennej sprawdzi, czy jest to odmiana chroniona, czy nie, i czy trzeba się za nią rozliczać. Prosimy uważnie przeglądać Załączniki! Część odmian ma nazwy dwuczłonowe (np. JB Asano, Dańkowskie Diament, NFC Tipple), które potocznie funkcjonują w wersji skróconej (np. Asano, Dańkowskie, Tipple).

 

 

Niekoniecznie. Nasze Załączniki nie zawierają wszystkich możliwych odmian prawnie chronionych – są to tylko odmiany dozwolone do siewu ze zbioru w ramach odstępstwa rolnego, objęte ochroną przez hodowców zrzeszonych w Agencji Nasiennej. Jeżeli danej odmiany nie ma w Załączniku, to prawdopodobnie zachodzi co najmniej jedna z poniższych możliwości:

  • odmiana ta nie jest objęta ochroną wyłącznego prawa i można ją wysiewać bez uiszczania opłaty;
  • odmiana ta jest objęta ochroną wyłącznego prawa przez hodowcę, którego Agencja Nasienna nie reprezentuje (należy wówczas skontaktować się bezpośrednio z tym hodowcą i dokonać rozliczenia);
  • odmiana ta nie jest prawnie dozwolona do odstępstwa rolnego, czyli nie wolno jej wysiewać ze zbioru (dotyczy to m.in. odmian syntetycznych lub mieszańcowych F1, niektórych odmian łubinu i wszystkich odmian facelii)

Nasi pracownicy na prośbę rolnika mogą sprawdzić, czy dana odmiana jest chroniona, a jeśli tak, to przez jakiego hodowcę oraz, czy można ją wysiewać z własnego zbioru. Jeżeli rolnik posiada dostęp do Internetu, może zrobić to samodzielnie, korzystając z wyszukiwarki COBORU (ochrona krajowa) i CPVO (ochrona wspólnotowa). Szukaj odmian

 

 

W takiej sytuacji dopuszczalne jest wpisanie gatunków z dopiskiem „odmiana nieznana”; prosimy jednak pamiętać, że nie można tak robić za każdym razem, bo wówczas Agencja Nasienna będzie zmuszona przeprowadzić kontrolę w gospodarstwie. Obowiązkiem rolnika jest znajomość nazw wysiewanych odmian, na przyszłość powinien on tę wiedzę uzupełnić.

Kraj pochodzenia nasion nie ma znaczenia, istotna jest nazwa odmiany. Dana odmiana może być objęta ochroną w całej Unii Europejskiej, bez względu na to, gdzie była kupiona. Prosimy dla pewności wykazać tę odmianę w formularzu – pracownik Agencji Nasiennej sprawdzi, czy jest to odmiana chroniona, czy nie. Jeżeli rolnik posiada dostęp do Internetu, może samodzielnie sprawdzić odmianę w wyszukiwarkach COBORU (ochrona krajowa) i CPVO (ochrona wspólnotowa). Szukaj odmiany

„W JAKI SPOSÓB MAM ZAPŁACIĆ ZA ODSTĘPSTWO ROLNE?”

W tej sytuacji najpierw prosimy wypełnić formularz AGNAS i odesłać do Agencji Nasiennej. Na podstawie tego formularza Agencja Nasienna wystawi rolnikowi fakturę za odstępstwo rolne i wyśle pocztą. Rolnik wpłaci pieniądze na konto wskazane na fakturze (jest to indywidualne konto, przypisane tylko do rozliczeń danego rolnika), a Agencja Nasienna przekaże jego wpłatę odpowiedniemu hodowcy/hodowcom.

Prosimy skontaktować się telefonicznie z Agencją Nasienną; nasz pracownik ustali, jaki jest status sprawy i zdecyduje o dalszym działaniu.

Ze względu na regulacje fiskalne, Agencja Nasienna nie przyjmuje wpłat gotówkowych (uiszczanych bezpośrednio w biurze, przekazem pocztowym itp.). Prosimy wpłacać należność za odstępstwo rolne przelewem na nr rachunku bankowego wskazany na fakturze od Agencji Nasiennej.

Nie. Po zakończeniu siewów rolnik może przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub mailem informację o skorzystaniu z odstępstwa rolnego bez oczekiwania na wnioski lub jakąkolwiek inną korespondencję od Agencji Nasiennej albo hodowcy. Należy tylko pamiętać, aby informacja ta zawierała następujące dane: 1) Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres rolnika (jeśli jest on płatnikiem VAT, prosimy również podać nr NIP). 2) Gatunek, nazwa odmiany i ilość kg nasion wysianych ze zbioru. 3) Miesiąc i rok wykonania siewu. 4) Powierzchnia posiadanych gruntów rolnych, wraz z dzierżawami pisemnymi lub ustnymi. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu takiej informacji, Agencja Nasienna wystawi rolnikowi fakturę, na podstawie której ureguluje on opłatę za odstępstwo rolne.

„CZY MUSZĘ UISZCZAĆ OPŁATĘ, JEŚLI…?”

Obowiązek opłaty nie zależy od tego, czy rolnik cokolwiek zebrał. Opłata wynika z samego faktu wysiania odmiany chronionej ze zbioru. Sukces, jak w każdej branży, obarczony jest ryzykiem niepowodzenia.

Obowiązek opłaty nie zależy od tego, do czego rolnik przeznaczy zbiory. Opłata wynika z samego faktu wysiania odmiany chronionej ze zbioru w ramach prowadzonej działalności rolniczej.

Opłatę za odstępstwo rolne rolnik musi zapłacić za każdym razem, kiedy wysieje ziarno ze zbioru odmiany chronionej. Nie ma znaczenia, od ilu lat ją wysiewa.

„NA MOJEJ FAKTURZE JEST BŁĄD!”

Zgodnie z przepisami o rachunkowości nie można poprawiać wystawionych faktur. Prosimy przysłać do Agencji Nasiennej notę korygującą (do pobrania) z prawidłowymi danymi nabywcy. Agencja odeśle podpisany egzemplarz noty, który rolnik dołączy do swojej faktury.

Prawdopodobnie rolnik nie zaznaczył pola „tak” w części C formularza AGNAS i/lub nie wpisał nr NIP w tej samej rubryce. W takiej sytuacji Agencja Nasienna wystawia fakturę bez numeru NIP. Prosimy przysłać do Agencji Nasiennej notę korygującą (do pobrania) z prawidłowymi danymi nabywcy. Agencja odeśle podpisany egzemplarz noty, który rolnik dołączy do swojej faktury.

Opłata za odstępstwo rolne nie jest związana z produktem jako takim (czyli nasionami lub sadzeniakami wykorzystanymi do siewu), a więc stawka obniżona nie może mieć zastosowania. Opłata wiąże się z własnością intelektualną (wyłącznym prawem) – w tym przypadku obowiązuje normalna stawka VAT.

Agencja Nasienna wystawia noty odszkodowawcze w przypadku stwierdzenia naruszenia wyłącznego prawa przez rolnika. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do otrzymanej noty odszkodowawczej prosimy skontaktować się telefonicznie lub listownie z naszą Agencją.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGENCJĘ NASIENNĄ

Agencja Nasienna w Lesznie wykorzystuje dane rolników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień przysługujących hodowcom, a wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin. Zarówno dane adresowe, jak też informacje otrzymane od rolników i innych posiadaczy gruntów, objęte są ścisłą tajemnicą i pod żadnym pozorem nie są i nie mogą być przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem hodowców, których Agencja Nasienna reprezentuje. Hodowcy otrzymują informacje dotyczące wykorzystania ich odmian w ramach odstępstwa rolnego.

W momencie pierwszego kontaktu z Agencją Nasienną (zwykle wraz z wnioskami o udzielenie informacji lub fakturą za odstępstwo rolne) rolnik otrzymuje pismo informacyjne GIODO, w którym informujemy, skąd mamy jego dane. Jeśli rolnik zgubił to pismo i chce je otrzymać ponownie, prosimy wysłać pisemną prośbę na adres biura w Lesznie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych służy wykonaniu przepisów prawa, nie jest potrzebna zgoda posiadacza danych, czyli rolnika. Agencja Nasienna wykorzystuje dane osobowe rolników wyłącznie do realizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Dane osobowe rolników nie są nigdzie ujawniane ani rozpowszechniane (nie służą np. do celów marketingowych).