PRZETWÓRCY

Przetwórco! Czy wiesz, że ochrona wyłącznego prawa dotyczy również przygotowania materiału odmiany chronionej do siewu lub sadzenia?

1. Jeśli przetwórca chce zarobkowo przygotowywać do rozmnażania materiał siewny lub sadzeniaki odmian objętych ochroną wyłącznego prawa (a więc – czyścić go, kalibrować, zaprawiać, otoczkować itp. do siewu), musi posiadać pisemną licencję od hodowcy, posiadającego wyłączne prawo do danej odmiany. Nie ma takiego obowiązku, jeśli przetwórca sam korzysta z odstępstwa rolnego i materiał przetwarza dla siebie.

2. Przetworzenie materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem powinno odbyć się na miejscu u zleceniodawcy-rolnika, korzystającego z odstępstwa rolnego. Przeniesienie materiału ze zbioru w celu przetworzenia go (np. zaprawienia) poza gospodarstwem rolnika korzystającego z odstępstwa rolnego jest niedozwolone bez zgody hodowcy tej odmiany, chyba, że przetwórca jest oficjalnie zarejestrowany w nasiennej działalności przetwórczej i zarówno rolnik, jak i przetwórca, zastosowali wszelkie środki umożliwiające identyfikację materiału poddanego przetworzeniu z materiałem otrzymanym po przetworzeniu.

3. Przetwórca zobowiązany jest do składania pisemnej informacji na wniosek hodowcy lub organizacji hodowców o wykonanych dla rolników usługach przygotowania powierzonego materiału ze zbioru do ponownego siewu/sadzenia (art. 23b Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin). W informacji przetwórca powinien wskazać:

  • datę i miejsce przetworzenia,
  • nazwę odmiany,
  • ilość poddaną przetworzeniu,
  • ilość otrzymaną po przetworzeniu,
  • imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby posiadacza gruntów rolnych, dla którego wykonał daną usługę przetworzenia.

Do udzielenia informacji najwygodniej jest wykorzystać formularz AGNAS-3, dedykowany dla przetwórców.

Informacja powinna zawierać wszystkie usługi, wykonane przez przetwórcę w jego siedzibie lub też innym miejscu, jak również polegające na wypożyczeniu sprzętu. Należy wykazać zarówno usługi wykonane odpłatnie, jak i nieodpłatne. W informacji nie wykazujemy przetworzenia materiału ze zbioru, które przetwórca wykonał na własne potrzeby lub w ramach umów licencyjnych na produkcję kwalifikowanego materiału siewnego, zawartych z hodowcami. Udzielenie informacji jest obowiązkowe, nawet jeśli w danym roku przetwórca nie wykonywał żadnych usług czyszczenia, zaprawiania itp. materiału powierzonego.

 

Przetwórca musi posiadać licencję od hodowcy