UDZIELANIE INFORMACJI DO AGENCJI NASIENNEJ

Agencja Nasienna w Lesznie, będąca organizacją hodowców, lub sam Hodowca, mają prawo zwrócić się do rolnika z zapytaniem o korzystanie z odstępstwa rolnego. W tym celu, w imieniu hodowców, których reprezentujemy, nasza Agencja regularnie wysyła do różnych grup rolników wnioski o udzielenie informacji, wraz z formularzem AGNAS, który ma ułatwić udzielenie odpowiedzi. Zgodnie z przepisami, rolnicy mają obowiązek na taki wniosek odpowiedzieć pisemnie (we właściwy sposób wypełniając formularz) lub udzielając wymaganych informacji listownie albo mailowo), nawet jeśli w danym sezonie lub roku:

  • nie uprawiali odmian objętych ochroną wyłącznego prawa;
  • nie korzystali z materiału siewnego lub sadzeniaków z własnego zbioru, lecz wysiali wyłącznie materiał kwalifikowany;
  • nie znają nazw wysianych odmian;
  • nie prowadzili upraw w ogóle.

Udzielenie informacji do Agencji Nasiennej jest obowiązkowe, bez względu na charakter gospodarstwa (konwencjonalne, ekologiczne, wielkotowarowe), wielkość i strukturę upraw, czy też przeznaczenie zbiorów (ponowny siew, skarmienie itp.); jedynym kryterium zwolnienia jest posiadana powierzchnia gruntów rolnych.

Obowiązek informacyjny nie obejmuje posiadaczy gruntów rolnych poniżej 10 ha (grunty własne i dzierżawy pisemne lub ustne). Prosimy jedynie powiadomić nas o tym fakcie, najlepiej pisemnie, przesyłając na nasz adres oświadczenie np. „Oświadczam, że w roku … posiadam poniżej 10 ha gruntów rolnych.”, opatrzone bieżącą datą, imieniem i nazwiskiem, adresem oraz własnoręcznym podpisem.

 


PO NOWELIZACJI USTAWY KRAJOWEJ

Znowelizowana Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, która weszła w życie z dniem 11.07.2017 r. zniosła obowiązek udzielania informacji odnośnie odmian chronionych wyłącznym prawem na szczeblu krajowym.
Jeśli jednak rolnik wykorzystał do siewu materiał ze zbioru takiej odmiany, to rozliczenie opłaty za odstępstwo rolne jest obowiązkowe.

Opłatę można uiścić bezpośrednio do hodowcy lub za pośrednictwem Agencji Nasiennej.

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.


 

Jeśli mają Państwo wątpliwości, jak udzielić informacji lub, czy i w jakim zakresie obejmuje ich obowiązek informacyjny, zapraszamy do lektury „Pytań i odpowiedzi” lub do kontaktu telefonicznego, mailowego bądź listownego z Agencją Nasienną.