LICENCJE

Kwalifikowany materiał siewny odmian chronionych produkowany jest przez firmy nasienne (licencjobiorców) wyłącznie na podstawie pisemnej umowy licencyjnej zawartej między firmą nasienną, a hodowcą będącym właścicielem konkretnej odmiany roślin.

Rolnik może użyć do siewu w posiadanym gospodarstwie nabyty kwalifikowany materiał siewny (słowniczek), bez obowiązku uiszczania na rzecz hodowcy dodatkowych opłat licencyjnych za siew. Opłaty dla hodowcy wymagane są natomiast w przypadku siewu ze zbioru w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolnego. 

Po zakończeniu sezonu siewu licencjobiorca rozlicza się z hodowcą zgodnie z zawartą umową, uiszczając na rzecz tego hodowcy opłatę licencyjną. Uprawnieni licencjobiorcy zobowiązani są do umieszczania na workach etykiet informujących, czy dana odmiana jest objęta ochroną wyłącznego prawa oraz, czy dopuszczalne jest odstępstwo rolne dla tej odmiany. Brak etykiety nie zwalnia rolnika z respektowania ochrony wyłącznego prawa hodowcy do odmiany i uiszczania opłaty za odstępstwo rolne!

Agencja Nasienna przeprowadza kontrole licencjobiorców w zakresie prawidłowości realizacji umów licencyjnych z hodowcami na produkcję i obrót kwalifikowanym materiałem siewnym.

AgNasienna_schemat_licencje

etykieta_zielona

etykieta_pomaranczowa

etykieta_czerwona