GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE

Choć gospodarstwa ekologiczne spełnić muszą szereg restrykcyjnych wymogów, ekologiczne metody produkcji w rolnictwie cieszą się coraz większą popularnością. Decydując się na prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, należy jednak pamiętać, że przepisy o ochronie prawnej odmian roślin w takim samym stopniu dotyczą rolniczej produkcji ekologicznej, co gospodarstw prowadzących uprawy konwencjonalne.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

Podstawowe zasady dotyczące doboru materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych:

 1. W gospodarstwach ekologicznych należy stosować roślinny materiał rozmnożeniowy pochodzący z produkcji ekologicznej.
 2. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie prowadzi wykaz dostawców nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego, wyprodukowanego metodami ekologicznymi.
 3. Materiał siewny musi spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu, które precyzuje Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 4. W gospodarstwach ekologicznych nie wolno stosować chemicznych zapraw nasiennych, ani też uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych.

Uprawy ekologiczne a ochrona prawna odmian roślin:

 1. Uprawa metodami ekologicznymi wykorzystuje również odmiany roślin objęte ochroną wyłącznego prawa!
 2. Produkcja materiału siewnego odmiany chronionej może się odbywać tylko na podstawie pisemnej zgody (licencji) hodowcy, posiadającego wyłączne prawo do tej odmiany; licencjobiorca ma też obowiązek uiścić opłatę licencyjną dla hodowcy.
 3. Prawo zezwala rolnikowi na siew materiału ze zbioru odmiany objętej ochroną wyłącznego prawa bez pisemnej zgody hodowcy pod warunkiem uiszczenia na jego rzecz opłaty w wysokości 50% opłaty licencyjnej za każdy wysiany kg nasion (przywilej tzw. odstępstwa rolnego).
 4. Obowiązek uiszczenia opłaty za OR dotyczy jednakowo gospodarstw ekologicznych, jak i konwencjonalnych o pow. >10 ha gruntów rolnych (w przypadku sadzenia odmian ziemniaków) i >25 ha gruntów rolnych (inne gatunki roślin rolniczych)
 5. Uwaga! Nie wszystkie gatunki roślin rolniczych są prawnie dopuszczone do odstępstwa rolnego! Sprawdź tutaj gatunki dopuszczone do OR. 

Udzielanie informacji:

 1. W myśl art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin Agencja Nasienna ma prawo wystąpić do rolnika z wnioskiem o udzielenie informacji, czy wykorzystał on do siewu materiał ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem.
 2. Pisemna odpowiedź na taki wniosek zawiera informację, czy rolnik korzystał z odmian w ramach odstępstwa rolnego, czy też nie. Jeśli rolnik wysiał odmianę chronioną ze zbioru, w udzielanej informacji podaje nazwę tej odmiany, obsianą powierzchnię oraz ilość wysianego materiału własnego.
 3. Jeżeli rolnik nie zna nazw wysianych odmian, w odpowiedzi na wniosek może wykazać same gatunki, z adnotacją „odmiana nieznana”, oraz ilość wysianego materiału i obsianą powierzchnię. Powinien jednak niezwłocznie, nie czekając na kontrolę, ustalić nazwy tych odmian, aby uregulować ewentualne opłaty dla hodowców.

Jeżeli rolnik wysiał odmianę, której brak w wykazach, dołączonych do wniosku od Agencji Nasiennej (Załącznikach nr 1-4) i nie jest pewien, czy ma obowiązek uiszczenia opłaty za odstępstwo rolne, może wykazać tę odmianę w udzielanej informacji w celach weryfikacyjnych. Jeśli okaże się, że odmiana nie jest chroniona wyłącznym prawem, opłata nie zostanie naliczona.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na podstronie „Pytania i odpowiedzi” (rozdział „Mam problem z nazwą odmiany…”).

Rolnik może zwrócić się z prośbą do Agencji Nasiennej o czasowe wstrzymanie wysyłania do niego wniosków o udzielenie informacji, wskazując przyczynę w pisemnym oświadczeniu (stosowanie wyłącznie kwalifikowanego materiału siewnego, posiadanie trwałych użytków zielonych na całej powierzchni gruntów rolnych itp.).
Wysyłanie wniosków jest również zawieszane na czas obowiązywania umowy lub porozumienia, zawartych z Agencją Nasienną przez rolnika lub reprezentującą go organizację rolniczą.

AgNasienna_rolnik_ekologiczny