AGENCJA NASIENNA

Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie została założona we wrześniu 2003 roku przez 7 polskich spółek hodowli roślin rolniczych. Trzy lata później do grona wspólników Agencji Nasiennej przystąpiło 6 spółek związanych z hodowlą zagraniczną, a w następnych latach kolejne 2 spółki. W listopadzie 2010 roku dołączyło 6 spółek hodowli ziemniaka. Obecnie udziały w Agencji Nasiennej Sp. z o.o. bezpośrednio i pośrednio posiadają 33 firmy hodowlane lub będące własnością hodowców.
Agencja Nasienna jako organizacja hodowców nieustannie rozwija się, przyjmując w swoje struktury kolejnych hodowców roślin rolniczych. Odmiany roślin, do których wyłączne prawo posiadają owi hodowcy, wysiewane są przez polskich rolników.

W jakim celu powstała Agencja Nasienna?

Agencja Nasienna została utworzona ze względu na:

  • znikomy udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach, co ma negatywny wpływ na konkurencyjność krajowego rolnictwa w UE;
  • duży stopień szkodliwości dla hodowców, rolników i całego legalnego rynku nasiennego, wynikający z nieuczciwego obrotu nasionami, naruszającego wyłączne prawo 
  • udzielanie wsparcia kompetentnym firmom nasiennym, przygotowującym dla rolników wysokiej jakości materiał siewny i rzetelnie rozliczającymi się z hodowcami posiadającymi wyłączne prawo do odmian chronionych
  • straty ponoszone przez rolników stosujących niskiej jakości nasiona, pochodzące z nielegalnego obrotu materiałem siewnym;
  • wdrożenie i realizacja kontroli korzystania z odstępstwa rolnego

Agencja Nasienna – realizowane zadania:

  • kontrola przedsiębiorców realizujących zawarte z hodowcami umowy licencyjne na produkcję i obrót kwalifikowanym materiałem siewnym; (czytaj: licencje)
  • zbieranie i weryfikacja informacji związanych z korzystaniem z przywileju odstępstwa rolnego (czytaj: obowiązek informacyjny)
  • zbieranie i kontrola informacji od przetwórców o wykonaniu usług przetworzenia materiału ze zbioru odmian chronionych na materiał rozmnożeniowy; (czytaj: przetwórcy)
  • realizacja kolektywnego systemu zbierania opłat za odstępstwo rolne;
  • wspieranie zgodnego z prawem korzystania z odmian roślin objętych ochroną prawną i zwalczanie przejawów naruszeń wyłącznego prawa do odmian roślin, w szczególności nielegalnego obrotu materiałem siewnym.

Zadania podejmowane przez Agencję Nasienną mają na celu uporządkowanie rynku nasiennego w Polsce, z korzyścią dla rolników, firm nasiennych i hodowców.

schemat - element agencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoschemat - elementstrzałki agencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznostrzałki agencja nasienna Lesznoschemat - element agencja nasienna Lesznoschemat - element agencja nasienna Lesznoschemat - element agencja nasienna Lesznoschemat - element agencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoagencja nasienna Lesznoschemat - element